Γεννήτρια 35KVA (ανοικτού τύπου)

3000€ + φπα 24%

cc logo